VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNKY WWW.LIDEA-SEEDS.COM


 

PRÁVNE UPOZORNENIE


 

Vydavateľ a riaditeľ publikácie

Internetovú stránku www.lidea-seeds.com vydáva EURALIS SEMENCES, zjednodušená akciová spoločnosť s kapitálom 46 536 150 eur, ktorá má sídlo na Avenue Gaston Phoebus - 64230 Lescar - Francúzsko, registrovaná v OR v Pau pod číslom 423 296 250.


 

Riaditeľom vydania je Pierre FLYE SAINTE MARIE.


 

Hostiteľ

Hostiteľom stránky je IKOMOBI, zjednodušená akciová spoločnosť s kapitálom 178 850 eur, registrovaná v OR v LILLE pod číslom 514 418 748, ktorej ústredie sa nachádza na adrese 340 Avenue de la Marne, Immeuble Europe Tertiaire, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL. 


 

Predmet

Účelom tejto stránky je predstaviť spoločnosť LIDEA, ktorá vznikla zlúčením aktivít spoločností EURALIS SEMENCES a ECS (predtým CAUSSADE SEMENCES GROUP) špecializujúcich sa na viacdruhové semená (kukurica, slnečnica, repka olejná, cirok, sója, slamové obilniny, krmoviny a pomocné rastliny) a súvisiace odbory: výskum, výroba, spracovanie a marketing.


 

Obsah

Texty a médiá ilustrujúce publikované články sú overené a napísané úprimne. Pred zverejnením boli zákazníckym spoločnostiam a príslušným osobám predložené referencie zákazníkov a zverejnené prípadové štúdie.


 

Texty dostupné na tejto stránke napísali zamestnanci alebo spolupracovníci spoločnosti EURALIS SEMENCES, CAUSSADE SEMENCES alebo ECS. Ak sa však niektoré informácie zdajú nepresné alebo obsahujú typografickú chybu, môžete ich nahlásiť správcovi stránky.


 

Spoločnosť EURALIS SEMENCES nenesie zodpovednosť za výskyt nepresných informácií alebo tlačových chýb týkajúcich sa obsahu tejto stránky. Spoločnosť EURALIS SEMENCES nenesie zodpovednosť ani vtedy, ak by došlo k znehodnoteniu alebo neprístupnosti niektorých častí alebo funkcií stránky z dôvodu technických problémov alebo z dôvodu akejkoľvek inej externej príčiny.


 

Obrázky, videá a ikonografia dostupné na tomto serveri zahŕňajú fotografie, snímky obrazovky a ilustrácie. S výhradou práv duševného vlastníctva tretích strán sú obrázky výlučným vlastníctvom spoločnosti EURALIS SEMENCES.


 

Použitie jedného alebo viacerých z týchto obsahov podlieha predchádzajúcemu súhlasu EURALIS SEMENCES a musí byť predmetom žiadosti adresovanej správcovi stránky: seed.marketing@lidea-seeds.com.


 

Práva duševného vlastníctva

Táto stránka je majetkom spoločnosti EURALIS SEMENCES, ktorá je autorom v zmysle článkov L. 111.1 a nasl. zákonníka duševného vlastníctva. Fotografie, texty, slogany, kresby, obrázky, animované sekvencie so zvukom alebo bez zvuku, ako aj všetky diela integrované do týchto webových stránok sú majetkom EURALIS SEMENCES alebo tretích strán, ktoré spoločnosti povolili ich použitie.


 

Reprodukcia stránky LIDEA v papierovej alebo elektronickej podobe je povolená za predpokladu, že je výlučne vyhradená pre osobné použitie, s výnimkou použitia na reklamné a/alebo komerčné a/alebo informačné účely, a že je v súlade s ustanoveniami článku L122-5. zákonníka o duševnom vlastníctve.


 

S výnimkou vyššie uvedených ustanovení akákoľvek reprodukcia, znázornenie, použitie alebo úprava akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek médiu, celej stránky alebo jej časti, celého obsahu alebo jeho časti bez získania predchádzajúceho povolenia spoločnosti EURALIS SEMENCES je prísne zakázané a zakladá trestný čin falšovania.


 

Hypertextové odkazy

Vytvorenie hypertextového odkazu na stránku www.lidea-seeds.com vyžaduje predchádzajúce písomné povolenie od spoločnosti EURALIS SEMENCES. Akákoľvek žiadosť by mala byť adresovaná správcovi stránky: seed.marketing@lidea-seeds.com.


 

Spoločnosť EURALIS SEMENCES nemôže byť za žiadnych okolností zodpovedná za poskytovanie stránok, ktoré sú predmetom hypertextového odkazu zo stránky www.lidea-seeds.com a nenesie zodpovednosť za obsah, produkty, služby atď. dostupné na týchto stránkach alebo z týchto stránok.

 

  

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


 

Spoločnosť EURALIS SEMENCES sa zaväzuje zabezpečiť, aby zhromažďovanie a spracovanie vašich údajov uskutočňované zo stránky www.lidea-seeds.com bolo v súlade so zákonom č. 78-17 zo 6. januára 1978 o informačných technológiách, súboroch a slobodách a nariadením (EÚ) č. 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES .


 

Spoločnosť EURALIS SEMENCES zodpovedá za spracovanie údajov zhromaždených na webovej stránke www.lidea-seeds.com.


 

Tieto zásady ochrany osobných údajov definujú postupy spoločnosti EURALIS SEMENCES pri ochrane vašich osobných údajov, ktoré sa môžu zhromažďovať na jej webovej stránke.


 

Aby ste mohli využívať služby ponúkané počas prehliadania stránky LIDEA, pravdepodobne sa od vás bude vyžadovať poskytnutie určitých osobných údajov.


 

Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa fyzickej osoby, ktoré umožňujú jej priamu alebo nepriamu identifikáciu. 


 

Identifikáciu fyzickej osoby možno vykonať pomocou priezviska, krstného mena, fotografie, videa, zvukovej ukážky hlasu, čísla sociálneho zabezpečenia, čísla zamestnanca, telefónneho čísla atď.


 

Údaje o spoločnosti (poštová adresa, telefónne číslo ústredne alebo všeobecný kontaktný e-mail „compagnie1@email.fr“) nie sú v zásade osobnými údajmi.


 

Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje sú zhromažďované zákonným, spravodlivým a transparentným spôsobom, keď nás kontaktujete prostredníctvom nášho formulára žiadosti o informácie.


 

Prečo spracúvame vaše osobné údaje?

Spoločnosť EURALIS SEMENCES spracúva vaše osobné údaje na konkrétne, explicitné a legitímne účely. 


 

 

Tieto účely sú uvedené v nasledujúcej tabuľke a sú založené na právnom základe:


 

Účel spracovania

Právny základ

Správa žiadostí o informácie

Súhlas

Správa žiadostí týkajúcich sa práv dotknutých osôb

Plnenie zákonnej povinnosti

Vykonávanie štatistických analýz

Súhlas

Správa prístupu a používanie stránky

Oprávnený záujem

Overenie a autentifikácia vašich údajov

Oprávnený záujem

Optimalizácia usporiadania a prevádzky stránky

Oprávnený záujem

Boj proti podvodom, neoprávnenému použitiu, vírusom a ďalšiemu škodlivému softvéru

Oprávnený záujem

Správa vzťahu stránky s používateľmi

Oprávnený záujem 

Aké osobné údaje spracúvame?

Spoločnosť EURALIS SEMENCES sa zaväzuje, že bude zhromažďovať iba údaje nevyhnutne potrebné na dosiahnutie sledovaných účelov.

Spoločnosť EURALIS SEMENCES zhromažďuje a spracováva nasledujúce kategórie osobných údajov:


 

Identifikačné údaje: priezvisko, meno, e-mailová adresa


 

Aké je obdobie uchovávania vašich osobných údajov?

Spoločnosť EURALIS SEMENCES uchováva vaše údaje iba po čas nevyhnutný na dosiahnutie účelu, na ktorý tieto údaje spracovávame.


 

Kategória údajov

Trvanie konverzácie

Identifikačné údaje

1 rok 

Kto sú príjemcovia vašich údajov?

Príjemcovia všetkých alebo časti týchto údajov sú:

Dotknutí agenti z týchto oddelení: IT oddelenie, marketingové oddelenie, komunikačné oddelenie, prevádzkové oddelenie a/alebo obchodné oddelenie spoločností EURALIS SEMENCES, CAUSSADE SEMENCES a ECS

IKOMOBI

Subdodávatelia alebo pridružené spoločnosti spoločností EURALIS SEMENCES, CAUSSADE SEMENCES a ECS, ktorých prístup k údajom by bol potrebný na vykonávanie zverených činností


 

Akú bezpečnosť zaručujeme? 

Spoločnosť EURALIS SEMENCES zavádza príslušné technické a organizačné opatrenia na zachovanie bezpečnosti a dôvernosti osobných údajov používateľa.


 

Tieto opatrenia sú určené na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, použitím, úpravami alebo zverejnením.


 

Aké sú vaše práva?

Máte právo na informácie, prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie a prenosnosť svojich osobných údajov.


 

Ak chcete získať viac informácií o obsahu svojich práv, odporúčame vám prečítať si časť dokumentu CNIL určenú na tento účel -> https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles.

Máte tiež právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov z legitímnych dôvodov. 


 

Ak je spracovanie vašich údajov založené na súhlase, máte možnosť ich kedykoľvek bez udania dôvodu odvolať.


 

Tieto práva je možné uplatniť:


 

vyplnením tohto formulára online

e-mailom: privacy@lidea-seeds.com

zaslaním listu na poštovú adresu:

Euralis Semences SAS - Délégué à la Protection des Données

Domaine de Sandreau

31700 Mondonville - France

Všetky žiadosti budú vybavené čo najskôr a v súlade s platnými zákonmi. S týmto cieľom vás spoločnosť EURALIS SEMENCES môže požiadať o preukázanie totožnosti. Ak chcete pomôcť s požiadavkou, môžete si pozrieť generátor pošty, ktorý ponúka CNIL, na tejto adrese: https://www.cnil.fr/fr/modeles/courrier


 

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje vaše práva, máte možnosť podať sťažnosť u Národnej komisie pre informačné technológie a slobody na tejto adrese:

CNIL

3 Place de Fontenoy

75334 PARIS CEDEX 07

Tel.: 01 53 73 22 22

www.cnil.fr 

Spoločnosť EURALIS SEMENCES môže pravidelne upravovať tieto zásady ochrany osobných údajov. 


 

V takom prípade budete informovaní o každej podstatnej zmene správou na webovej stránke, na ktorej sa môžete oboznámiť s aktualizovanými zásadami, ako aj akýmikoľvek inými vhodnými prostriedkami.


 

Posledná zmena: [DATE DE LA MISE EN LIGNE DU DOCUMENT]


 

 
 

ZÁSADY TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES


 

Pri prehliadaní stránok LIDEA sa môžu súbory cookies ukladať do vášho počítača, mobilu alebo tabletu. Niektoré časti alebo funkcie stránky nemusia byť prístupné bez súhlasu používateľa so súbormi cookies.


 

Čo je to súbor cookies?

Cookie je textový súbor, ktorý je možné uložiť do vyhradeného priestoru na pevnom disku vášho terminálu pri konzultácii s online službou pomocou softvéru prehľadávača.


 

Súbory cookies umožňujú, aby vás webová stránka rozpoznala, ponechala vás prihláseného, ​​zapamätala si vaše preferencie a poskytla vám tak ďalšiu službu: zlepšenie pohodlia pri prehliadaní, zabezpečenie vášho spojenia alebo prispôsobenie obsahu stránky vašim oblastiam záujmu.

Na čo slúžia súbory cookies, ktoré používa spoločnosť EURALIS SEMENCES?

V praxi používame súbory cookies na nasledujúce účely:


 

Nevyhnutne potrebné súbory cookies

Sú nevyhnutné na správne fungovanie webovej stránky a nemožno ich deaktivovať. Sú definované tak, aby vyhovovali potrebám primárnych služieb. Tieto súbory cookies neukladajú žiadne osobné identifikačné údaje.


 

Súbory cookies na meranie publika

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, službu merania a analýzy publika ponúkanú spoločnosťou Google Inc. Tieto súbory cookies sa používajú na zostavenie štatistík návštev a na zisťovanie problémov s navigáciou s cieľom monitorovať a zlepšovať kvalitu navrhovaných služieb.

Ich inštaláciu na vašom termináli máte možnosť odmietnuť prostredníctvom bannera „Prijať/odmietnuť súbory cookies“.


 

Súbory cookies tretích strán

Tlačidlá zdieľania umožňujú s inými používateľmi na sociálnych sieťach zdieľať obsah webovej stránky www.lidea-seeds.com. Keď použijete tlačidlo zdieľať, na vaše zariadenie sa nainštalujú súbory cookies tretích strán.


 

Počas prehliadania internetovej stránky www.lidea-seeds.com alebo na akejkoľvek inej stránky vám môže byť ponúkaná reklama na základe vašich zvykov a záujmov pri prehliadaní. Na zobrazovanie tejto reklamy na našom webe, ako aj na stránkach našich partnerov a stránkach sociálnych médií používame súbory cookies a technológie sledovania.


 

Spoločnosť EURALIS SEMENCES nemá žiadnu kontrolu ani zodpovednosť za tieto súbory cookies a za použitie údajov, ktoré sa prostredníctvom nich zhromažďujú, pokiaľ pochádzajú zo stránok tretích strán.


 

Aby ste pochopili účel použitia informácií o prehliadaní, ktoré môžu zhromažďovať pomocou týchto tlačidiel a modulov, odporúčame vám prečítať si zásady ochrany osobných údajov špecifické pre každú z týchto lokalít:


 

Pre Facebook:

https://fr-fr.facebook.com/policy.php


 

Pre Twitter:

https://help.twitter.com/fr/safety-and-security/twitter-do-not-track


 

Pre LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Aké je obdobie uchovávania súborov cookies?

V súlade s ustanoveniami Národnej komisie pre informačné technológie a slobody (CNIL) majú súbory cookies umiestnené na vašom zariadení obdobie skladovania obmedzené na trinásť (13) mesiacov.


 

Na konci tohto obdobia bude potrebný súhlas s umiestnením nových súborov cookies do vášho zariadenia.


 

Ako môžete spravovať súbory cookies?

Ak chcete zistiť, ako nakonfigurovať a upraviť predvoľby súborov cookies, môžete si pozrieť ponuku pomocníka vášho prehliadača:


 

Pre Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies


 

Pre Safari:

http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html


 

Pre Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647


 

Pre Firefox:

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies


 

Pre Opera:

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html


 

Ak používate iný prehliadač, ako sú uvedené vyššie, odporúčame vám vyhľadávať na Google pomocou výrazov ako „spravovať súbory cookies“, za ktorými nasleduje názov prehliadača.


 

V prípade ťažkostí si prečítajte časť „Súbory cookies: nástroje na ich kontrolu“ CNIL: https://www.cnil.fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser/#5554


 

V závislosti od typu použitého prehliadača tu nájdete ďalšie užitočné informácie o súboroch cookies a o tom, ako ich zablokovať.


 

Ak odmietnete alebo odstránite súbory cookies, funkcie a súvisiace funkcie webových stránok nemusia byť k dispozícii a môže dôjsť k narušeniu ich obvyklého výkonu.


 

Pre lepšiu všeobecnú znalosť a kontrolu súborov cookies si pozrite stránku Youronlinechoices na nasledujúcej adrese: https://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/