zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť EURALIS SEMENCES sa zaväzuje zabezpečiť, aby zhromažďovanie a spracovanie vašich údajov uskutočňované zo stránky www.lidea-seeds.com bolo v súlade so zákonom č. 78-17 zo 6. januára 1978 o informačných technológiách, súboroch a slobodách a nariadením (EÚ) č. 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES .

Spoločnosť EURALIS SEMENCES zodpovedá za spracovanie údajov zhromaždených na webovej stránke www.lidea-seeds.com.

Tieto zásady ochrany osobných údajov definujú postupy spoločnosti EURALIS SEMENCES pri ochrane vašich osobných údajov, ktoré sa môžu zhromažďovať na jej webovej stránke.

Aby ste mohli využívať služby ponúkané počas prehliadania stránky LIDEA, pravdepodobne sa od vás bude vyžadovať poskytnutie určitých osobných údajov.

Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa fyzickej osoby, ktoré umožňujú jej priamu alebo nepriamu identifikáciu. 

Identifikáciu fyzickej osoby možno vykonať pomocou priezviska, krstného mena, fotografie, videa, zvukovej ukážky hlasu, čísla sociálneho zabezpečenia, čísla zamestnanca, telefónneho čísla atď.

Údaje o spoločnosti (poštová adresa, telefónne číslo ústredne alebo všeobecný kontaktný e-mail „compagnie1@email.fr“) nie sú v zásade osobnými údajmi.

Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje sú zhromažďované zákonným, spravodlivým a transparentným spôsobom, keď nás kontaktujete prostredníctvom nášho formulára žiadosti o informácie.

Prečo spracúvame vaše osobné údaje?

Spoločnosť EURALIS SEMENCES spracúva vaše osobné údaje na konkrétne, explicitné a legitímne účely. 

Tieto účely sú uvedené v nasledujúcej tabuľke a sú založené na právnom základe:

 • Účel spracovania
 • Právny základ
 • Správa žiadostí o informácie
 • Súhlas
 • Správa žiadostí týkajúcich sa práv dotknutých osôb
 • Plnenie zákonnej povinnosti
 • Vykonávanie štatistických analýz
 • Súhlas
 • Správa prístupu a používanie stránky
 • Oprávnený záujem
 • Overenie a autentifikácia vašich údajov
 • Oprávnený záujem
 • Optimalizácia usporiadania a prevádzky stránky
 • Oprávnený záujem
 • Boj proti podvodom, neoprávnenému použitiu, vírusom a ďalšiemu škodlivému softvéru
 • Oprávnený záujem
 • Správa vzťahu stránky s používateľmi
 • Oprávnený záujem

Aké osobné údaje spracúvame?

Spoločnosť EURALIS SEMENCES sa zaväzuje, že bude zhromažďovať iba údaje nevyhnutne potrebné na dosiahnutie sledovaných účelov.

Spoločnosť EURALIS SEMENCES zhromažďuje a spracováva nasledujúce kategórie osobných údajov:Identifikačné údaje: priezvisko, meno, e-mailová adresa

Aké je obdobie uchovávania vašich osobných údajov?

Spoločnosť EURALIS SEMENCES uchováva vaše údaje iba po čas nevyhnutný na dosiahnutie účelu, na ktorý tieto údaje spracovávame.

 • Kategória údajov
 • Trvanie konverzácie
 • Identifikačné údaje
 • 1 rok

Kto sú príjemcovia vašich údajov?

Príjemcovia všetkých alebo časti týchto údajov sú:

 • Dotknutí agenti z týchto oddelení: IT oddelenie, marketingové oddelenie, komunikačné oddelenie, prevádzkové oddelenie a/alebo obchodné oddelenie spoločností EURALIS SEMENCES, CAUSSADE SEMENCES a ECS
 • IKOMOBI
 • Subdodávatelia alebo pridružené spoločnosti spoločností EURALIS SEMENCES, CAUSSADE SEMENCES a ECS, ktorých prístup k údajom by bol potrebný na vykonávanie zverených činností

Akú bezpečnosť zaručujeme? 

Spoločnosť EURALIS SEMENCES zavádza príslušné technické a organizačné opatrenia na zachovanie bezpečnosti a dôvernosti osobných údajov používateľa.

Tieto opatrenia sú určené na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, použitím, úpravami alebo zverejnením.

Aké sú vaše práva?

Máte právo na informácie, prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie a prenosnosť svojich osobných údajov.

Ak chcete získať viac informácií o obsahu svojich práv, odporúčame vám prečítať si časť dokumentu CNIL určenú na tento účel -> https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles.

Máte tiež právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov z legitímnych dôvodov. 

Ak je spracovanie vašich údajov založené na súhlase, máte možnosť ich kedykoľvek bez udania dôvodu odvolať.

Tieto práva je možné uplatniť:

Euralis Semences SAS - Délégué à la Protection des Données
Domaine de Sandreau
31700 Mondonville - France

Všetky žiadosti budú vybavené čo najskôr a v súlade s platnými zákonmi. S týmto cieľom vás spoločnosť EURALIS SEMENCES môže požiadať o preukázanie totožnosti. Ak chcete pomôcť s požiadavkou, môžete si pozrieť generátor pošty, ktorý ponúka CNIL, na tejto adrese: https://www.cnil.fr/fr/modeles/courrier

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje vaše práva, máte možnosť podať sťažnosť u Národnej komisie pre informačné technológie a slobody na tejto adrese:

CNIL
3 Place de Fontenoy
75334 PARIS CEDEX 07
Tel.: 01 53 73 22 22
www.cnil.fr

Spoločnosť EURALIS SEMENCES môže pravidelne upravovať tieto zásady ochrany osobných údajov. 

V takom prípade budete informovaní o každej podstatnej zmene správou na webovej stránke, na ktorej sa môžete oboznámiť s aktualizovanými zásadami, ako aj akýmikoľvek inými vhodnými prostriedkami.

Posledná zmena: [DATE DE LA MISE EN LIGNE DU DOCUMENT]