lidcover maya sk

LIDCOVER MAYA SK bola vytvorený ako viacročné riešenie pre kvetinové pásy a kvitnúce plochy, napríklad na vyňatých pozemkoch. Osobitný dôraz sa kládol na druhovú rozmanitosť. Kombinácia jednoročných a viacročných druhov spĺňa požiadavky mnohých druhov hmyzu a voľne žijúcich živočíchov, ktoré sa na týchto stanovištiach zdržiavajú. LIDCOVER MAYA SK poskytuje dokonale vyvážený kryt a potravu pre voľne žijúce zvieratá a hmyz.